Projektai 2012 m.

2012 metų projektai:

2012 m. gauta 3000 Lt vaikų vasaros poilsio programai “Drugelis”. Projekto koordinatorė Daiva Daubarienė.

2012 m. gauta 3100 Lt Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sveikatos programai „ Elgiuosi saugiau – gyvenu smagiau“. Projekto koordinatorė Daiva Daubarienė.

2012 m. gauta 300 Lt  bendrai tėvų ir vaikų popamokinei veiklai mokyklos būrelyje organizuoti, dalyvaujant ES finansuojamam projekte „T klasė“, įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004 priemonę „Naujų popamokinės veiklos formų kūrimas“. Projekto koordinatorė Vaida Abramonienė.

2012 m. dalyvaujama Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projekte “AKIM“. Per 2012-2013 mokslo metus įvyks 7 aštuntokų susitikimai su  7 meno kūrėjais. Gaunama 22 kultūros žurnalų metinė prenumerata. Projekto koordinatorės Daiva Daubarienė ir Jadvyga Tumas.

2012 m. dalyvaujama projekte ,,Visa mokykla garsiai skaito – Skaitau  balsu ir gėriuosi “. Projekto koordinatorė Jadvyga Tumas.

2012 m. 7 kl. mokiniai dalyvauja sveikos gyvensenos projekte „Noriu augti sveikas“, kurį organizuoja ir finansuoja Vilniaus klubas. Atsakingos V.Butikienė ir N.Jasiūnaitė.

2012 m. sudaryta sutartis su Energetikos ir technikos muziejumi, dalyvaujant Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinės partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, partnerio-muziejaus neformaliojo švietimo edukacinės programos „Chemija ir virtuvė“ įgyvendinimas. Programos įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. kovo mėn. Projekto koordinatorė Daiva Daubarienė.

2012 m. pateikta paraiška projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ dėl penktokų ir jų mokytojų aprūpinimo planšetiniais kompiuteriais.

Aktyvumo skatinimo projektas „Taikos pinigai“. Projekto koordinatorė Vaida Abramonienė.

Ilgalaikis integruotas meninis ugdymo projektas. Projekto koordinatorės Daiva Daubarienė ir Vaida Abramonienė.

Verslumo skatinimo projektas. Projekto koordinatorė Vaida Abramonienė.

Meninis projektas „Širdies sparnai“. Projekto koordinatorė Ineta Prunskutė.

Ekologinis – gamtosauginis projektas „Atliekas rūšiuoju – pinigus skaičiuoju“. Projekto koordinatorės Rasa Žukauskienė ir Aušra Šidlauskienė.