Apie informacinį centrą

Filosofija

„Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį.“ (Ž. Ž. Ruso)

Misija

Mokyklos bibliotekos misija – teikti informaciją ir idėjas, kurios yra labai svarbios sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje.

Vizija

Bibliotekos vizija − kurti šiuolaikišką mokyklos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą, kuris visapusiškai tenkintų mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant galimybes asmenybei savarankiškai tobulėti. Teikti informacines bei edukacines paslaugas, mokyti skaitytojus naudotis interaktyviomis technologijomis.

 

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 • Teikti mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu;
 • Tęsti progimnazijos bibliotekos – atviro švietimo, kultūros ir informacijos centro, atitinkančius reikalavimus, keliamus progimnazijai, kūrimą;
 • Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą visose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
 • Prisijungti prie progimnazijos ugdymo ir mokymo proceso kokybės gerinimo;
 • Teikti visapusišką pagalbą mokytojams ir mokiniams pasirenkant mokymo procesui reikalingą literatūrą;
 • Organizuoti veiklą, skatinančią kultūrinį ir socialinį mokinių sąmoningumą, stiprinančią jų mokymosi motyvaciją;
 • Aktyviai dalyvauti modernėjančiame mokymo procese;
 • Tęsti skaitymo populiarinimo programą, rūpintis naujų knygų papildymu.
 • Aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese.
 • Kaupti reikalingą mokomąją, programinę ir laisvalaikio literatūrą, prenumeruoti spaudą.
 • Dirbti su MOBIS programa, plėsti informacinį-bibliografinį fondą.
 • Siekti, kad biblioteka taptų informacijos centru.
 • Gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones.
 • Lavinti moksleivių skaitymo įgūdžius ne tik su knyga bet ir internetinėje „Vyturio“ leidyklos skaitykloje, mokyti tinkamai pasirinkti ir apdoroti informaciją, ugdyti pagarbą knygai.
 • Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
 • Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
 • Plėtoti mokinių saviraišką.
 • Pritraukti mokinius įdomiomis parodomis, naujai papildomu fondu.

 

Bibliotekos veikla ir paslaugos:

 • Pagal galimybes atnaujina progimnazijos bibliotekos knygų bei vadovėlių fondus.
 • Bendradarbiauja su mokytojais.
 • Teikia bibliografinę ir faktinę informaciją.
 • Nuolat teikia informaciją apie naujai gautus leidinius.
 • Užtikrina galimybę vartotojams naudotis bibliotekos fondais, kompiuteriais ir internetu.
 • Atlieka knygų komplektavimą informacinėje sistemoje MOBIS.

 

Vadovėlių išdavimo ir grąžinimo tvarka

 1. Vadovėliai išduodami ir grąžinami į biblioteką pagal iš anksto sudarytą grafiką (išduodami – per pirmąją mokymosi savaitę, grąžinami ne vėliau, kaip iki liepos 1 d.).
 2. Mokiniai, gautą vadovėlių komplektą aplenkia, saugo ir tausoja.
 3. Mokslo metų pabaigoje, mokiniai ir dalyko mokytojas  paruošia vadovėlius grąžinimui į progimnazijos biblioteką.
 4. Grąžinami tik tvarkingi vadovėliai (ištrintos pažymėtos pastabos, suklijuoti ir  švarūs).
 5. Mokiniai, pametę vadovėlį privalo informuoti klasės auklėtoją ar bibliotekos darbuotoją.
 6. Bibliotekos darbuotojas informuoja mokinio tėvelius  (globėjus) ir  tariasi dėl tokios pat  vertės vadovėlio grąžinimo.
 7. Mokslo metų pradžioje, reikiamą vadovėlių komplektą, mokinys gauna tik grąžinęs skolingą vadovėlį.
 8. Mokiniui norėdamas pereiti į kitą ugdymosi įstaigą privalo atsiskaityti su progimnazijos biblioteka.

 

Vadovėlių naudojimas papildomiems vasaros darbams

 1. Papildomiems darbams skirtus vadovėlius pasiima pats mokinys.
 2. Mokinio paimtas vadovėlis įrašomas į skaitytojo kortelę.
 3. Papildomiems darbams skirti vadovėliai turi būti sugrąžinti į biblioteką iki rugpjūčio mėnesio pabaigos.