UTA reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1317 patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Vėlesniais 2020 metais vyko aktyvūs paruošiamieji darbai: susitikimai su mokslininkais, švietimo bendruomenės nariais, suburtos ekspertų, darbo grupės, parengtos rekomendacijos, dokumentai, susitarimai dėl atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų ir veiklų, informavimo ir viešinimo priemonių. Išsamiau galima ir siūloma susipažinti su parengtais dokumentais, kita informacija Nacionalinės švietimo agentūros specialiai sukurtoje svetainėje „Mokykla2030“. Jau parengti ir patalpinti projektai: Vaiko raidos aprašo, šešių (komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos) kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašai.