Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas Nr.  XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai švietimo klausimais

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO