Progimnazijos dokumentai

Vilniaus Taikos progimnazijos 2022-2026 metų strateginis planas

2023 metų veiklos planas

Vilniaus „Taikos“ progimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų ugdymo planai

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinio individualios pažangos stebėsenos modelio aprašas

Mokinių atleidimo nuo dalies pamokų lankymo tvarkos aprašas

Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas

Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Moksleivių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka

Pamokos stebėjimo tvarkos aprašas

Direktorės Vaidos Abramonienės 2022 metų veiklos ataskaita

L. e. p. direktorės Vaidos Abramonienės metų veiklos ataskaita

Direktoriaus metų veiklos ataskaita

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaikų ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Progimnazijos vidaus kontrolės politika

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka

VDM tvarkos aprašas

Vilniaus Taikos progimnazijos nuostatai

Mokinio elgesio taisyklės

Atleidimo nuo pamokų tvarka

Apskaitos politika

Taikos progimnazijos kolektyvinė sutartis

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, 33 straipsniu, įstaiga privalo viešai paskelbti savo įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį.

195007889 Vilniaus Taikos progimnazija 2022

195007889 Vilniaus Taikos progimnazija 2021

Finansinės būklės ataskaita 2020 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m

Finansinės būklės ataskaita 2019 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m

Finansinės būklės ataskaita 2018 m

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m